แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       ข้อใดกล่าวถึง Topology ได้ถูกต้อง

   ก. เหมือนสายสัญญาณโทรศัพท์มีทองแดงอยู่ตรงแนวกลางหุ้มด้วยฉนวนและสายดิน
   ข. เหมือนสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 4 เส้น  และหุ้มด้วยฉนวนภายนอก
   ค. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น
   ง. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น  ด้านนอกมีฉนวนหุ้ม


ข้อ 2.
       หากระบบเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดที่ทำให้ระบบนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้

   ก. Router
   ข. Geteway
   ค. Repeater
   ง. Bridge


ข้อ 3.
       การเชื่อต่อเครือข่ายแบบใดที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Loop

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 4.
       การเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดที่เปรียบเหมือนถนนข้อมูล Highway

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 5.
       การเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดที่ต้องมีอุปกรณ์จุดศูนย์กลางที่เรียกว่า HUB เป็นตัวช่วย

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 6.
       ต้องใช้สายจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อชนิดอื่น  คำกล่าวนี้เป็นข้อจำกัดของการเชื่อมต่อรูปแบบใด

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 7.
       หากมีเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดไปหรือเสียจะทำให้ระบบนี้หยุดการทำงานทันที เป็นข้อเสียของการเชื่อมต่อรูปแบบใด

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 8.
       รูปแบบการเชื่อมต่อแบบใดหากมีจุดผิดพลาดหรือทำงานขัดข้องจะหาง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งระบบ

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 9.
       Repeater รีพีเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ทำอะไร

   ก. ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้
   ข. ช่วยให้ระบบที่มีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน
   ค. ช่วยให้ระบบสามารถช่วยยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม
   ง. เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย


ข้อ 10.
       ข้อใดให้ความหมายของโปรแกรมไดรส์เวอร์ได้ดีที่สุด

   ก. คือชุดโปรแกรมที่ผู้ชื้อต้องเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการกับอุปกรณ์
   ข. คือชุดโปรแกรมที่บริษัทผู้ผลิตๆ ขึ้นมา ซึ่งผู้ชื้อจะได้มาพร้อมกับการซื้ออุปกรณ์นั้น และนำอุปกรณ์นั้นติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับชุดโปรแกรมที่แนบมา เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์นั้นได้
   ค. คือชุดโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพื่อให้การทำงานบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด
   ง. คือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะ Plug & Play สามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมชุดใดๆ
กลับหน้าเมนู