แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       เครือข่ายประเภทใดไม่มีมาตรฐานกำหนดให้ชัดเจน

   ก. MAN
   ข. WAN
   ค. LAN
   ง. SAN


ข้อ 2.
       ข้อใดกล่าวผิด

   ก. เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น
   ข. เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN
   ค. เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี
   ง. เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย


ข้อ 3.
       ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN  ไม่ถูกต้อง

   ก. การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ File Sever
   ข. การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ทุกๆ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมในระบบ
   ค. การใช้งานในลักษณะผู้ใช้หลายๆ คน ผู้ใช้ทุกคนใช้โปรแกรมหรือข้อมูลทุกอย่างจากทุกๆ แหล่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
   ง. การใช้โปรแกรมร่วมกัน หมายถึง ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ LAN  ได้โดยติดตั้งที่เครื่อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย


ข้อ 4.
       สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา

   ก. สายโทรศัพท์
   ข. สายอากาศทีวี
   ค. สายไฟ
   ง. สายลวดทองแดง


ข้อ 5.
       สายคู่บิดเกลียวมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา

   ก. สายโทรศัพท์
   ข. สายอากาศทีวี
   ค. สายไฟ
   ง. สายลวดทองแดง


ข้อ 6.
       ข้อดีของสายคู่บิดเกลียวคือ

   ก. ราคาแพง
   ข. เป็นสายที่เปราะและหักในได้ง่าย
   ค. เกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย
   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.


ข้อ 7.
       Terminator มีหน้าที่อย่างไร

   ก. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
   ข. อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
   ค. แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
   ง. อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว


ข้อ 8.
       HUB หมายถึงข้อใด

   ก. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
   ข. อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
   ค. แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
   ง. อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว


ข้อ 9.
       Topology แบบใดที่ต้องมีสายสัญญาณเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Ethernet


ข้อ 10.
       จากข้อ 9  Topology นี้มีข้อดีทางด้านใด

   ก. เป็น Topology ที่ง่ายต่อการติดตั้งสามารถเชื่อต่อเข้ากับสายแกนหลักได้ทันที
   ข. หากสายสัญญาณหลุดหรือเสียหายก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบ
   ค. ใช้สายส่งข้อมูลน้อย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
   ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
กลับหน้าเมนู