แบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


คำสั่ง  ให้ตอบคำถามโดยการคลิกที่จุด หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด  เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจคำตอบ
            ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อข้อ 1.  ลักษณะการต่อเชื่อมสัญญาณใดเป็นการต่อเชื่อมแบบดาว
      ก. การเชื่อมต่อแบบเส้นตรง  โดยจะมีสายเส้นหนึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลัก
      ข. เป็นแบบระบบแลน  โดยจะมีศูนย์กลางที่เป็นจุดที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากสถานี หนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง
      ค. เป็นลักษณะลูป  ภายในเครือข่ายประกอบไปด้วยสถานีหลายสถานีที่เชื่อมต่อกัน โดยสถานีสุดท้ายจะเชื่อมต่อกับสถานีแรก
      ง. การเชื่อมต่อแบบเส้นตรงและเชื่อมต่อกันเป็นแบบลูป  โดยแต่ละสถานีจะเชื่อมถึงกัน


ข้อ 2.  ข้อใดต่างออกไปในด้านอุปกรณ์สื่อกลาง
      ก. เส้นใยนำแสง
      ข. ดาวเทียม
      ค. สายโคแอกเชียล
      ง. สายคู่บิดเกลียว


ข้อ 3.  ข้อใดหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      ก. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป  ไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกัน
      ข. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันและใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน
      ค. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปมีอุปกรณ์อื่นๆ  มาเชื่อมต่อกันและมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน
      ง. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกัน  ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้


ข้อ 4.  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่าย
      ก. ฮับ
      ข. อุปกรณ์สวิตซ์
      ค. อุปกรณ์จัดเส้นทาง
      ง. โปรโตคอล


ข้อ 5.  รูปร่างเครือข่ายแบบใด ที่ต้องใช้ Hub

เป็นอุปกรณ์สำคัญ

      ก. แบบวงแหวน
      ข. แบบดาว
      ค. แบบบัส
      ง. แบบต้นไม้


ข้อ 6.  ในระบบเครือข่ายแบบใด  ที่เมื่อเกิดความเสียหายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ข้อมูลจะไม่สามารถส่งผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ทั้งระบบ
      ก. แบบวงแหวน
      ข. แบบดาว
      ค. แบบบัส
      ง. แบบต้นไม้


ข้อ 7.  โปรโตคอล  หมายถึงข้อใด
      ก. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข่าวสารที่ส่งมาจากผู้ส่ง
      ข. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดส่งข้อมูลข่าวสาร
      ค. ชื่อของโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
      ง. ข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย


ข้อ 8.  ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดการเครือข่ายเพื่อให้การเดินทางของข้อมูล จากต้นทางไปยังปลายทางเป็นไปอย่างถูกต้อง
      ก. Hub
      ข. Modem
      ค. Router
      ง. Switch


ข้อ 9.  สายคู่บิดเกลียวถือเป็นองค์ประกอบของระบบการสื่อสารในด้านใด
      ก. สื่อกลางประเภทไร้สาย
      ข. อุปกรณ์รับข้อมูล
      ค. สื่อกลางประเภทมีสาย
      ง. อุปกรณ์ประมวลผล


ข้อ 10  ข้อใดแตกต่างออกไปในเรื่องระบบสื่อสารข้อมูล
      ก. ผู้ส่ง ข่าวสาร
      ข. ผู้รับ สื่อกลาง
      ค. โพรโตคอล
      ง. ไอพีแอสเดรส
กลับหน้าเมนู