แบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


คำสั่ง  ให้ตอบคำถามโดยการคลิกที่จุด หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด  เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจคำตอบ
            ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อข้อ 1.  ข้อใดคือความหมายของระบบเครือข่าย
      ก. เป็นระบบการทำงานที่กว้างใหญ่
      ข. เป็นระบบการทำงานที่รอรับคำสั่ง
      ค. เป็นระบบการทำงานที่จับต้องได้
      ง. เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงกัน


ข้อ 2.  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของการใช้ระบบเครือข่าย
      ก. แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย  เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องอื่นมาใช้ได้
      ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย  เพราะใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้
      ค. การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว
      ง. มีความปลอดภัยของข้อมูล  เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ได้หลายที่


ข้อ 3.  ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายทำงานคล้ายกับข้อใด
      ก. ใยแมงมุม
      ข. นาฬิกาทราย
      ค. แผ่นที่เดินทาง
      ง. การไหลเวียนของโลหิต


ข้อ 4.  หากต้องการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการสืบค้น
      ก. News Group
      ข. Web Browser
      ค. Search Engine
      ง. File Transfer Protocol


ข้อ 5.  การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์  ควรปฏิบัติอย่างไร
      ก. สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูล
      ข. กระจายข่างลือจำนวนมากบนเครือข่าย
      ค. เคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
      ง. ส่งเอกสารจดหมายลูกโซ่ให้กับผู้อื่นบนเครือข่าย


ข้อ 6.  เราได้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา ข้อใดมากที่สุด
      ก. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล
      ข. ใช้สำหรับแสวงหาสิ่งใหม่
      ค. ใช้ในการหาเพื่อนต่างแดน
      ง. ใช้สำหรับการติดต่อนัดหมาย
>

ข้อ 7.  ข้อใดคือความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ MAN
      ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่จำกัด
      ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดกลางครอบคลุมระดับเมือง
      ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ครอบคลุมระดับประเทศ
      ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทั่วไปทุกประเภท


ข้อ 8.  ระบบเครือข่ายใด ที่มีขนาดเล็กที่สุด
      ก. Wide Area Network
      ข. Metropolitan Area Network
      ค. Local Area Network
      ง. Internet


ข้อ 9.  การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศทั่วโลกควรใช้เครือข่ายใด
      ก. ดาวเทียมไทยคม
      ข. Local Area Network
      ค. Wide Area Network
      ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 10  ระบบ WAN ย่อมากจากอะไร
      ก. Web Area Network
      ข. World Area Network
      ค. Wide Area Network
      ง. Web Access Network
กลับหน้าเมนู