แบบทดสอบระบบเครือข่าย
เรื่อง ประวัติความเป็นมาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำสั่ง  ให้ตอบคำถามโดยการคลิกที่จุด หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด  เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจคำตอบ
            ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อข้อ 1.  อินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร
      ก. google.com
      ข. การค้นหาข้อมูลในไซเบอร์
      ค. การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
      ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


ข้อ 2.  อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นจากหน่วยงานใด
      ก. กระทรวงยุติธรรม ประเทศอังกฤษ
      ข. หน่วยสืบราชการลับ ประเทศรัสเซีย
      ค. สถานฑูต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
      ง. กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา


ข้อ 3.  จุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต มีต้นกำเนิดมาจากบุคคลกลุ่มใด
      ก. นักธุรกิจ
      ข. ทหาร
      ค. ตำรวจ
      ง. นักการศึกษา


ข้อ 4.  โครงการ ARPA net  เป็นโครงการวิจัยด้านระบบเน็ตเวิร์ก ของหน่วยงานใด
      ก. หน่วยงานองค์กรรัฐบาล
      ข. หน่วยงานวิทยาศาสตร์
      ค. หน่วยงานทางการทหาร
      ง. หน่วยงานด้านการศึกษา


ข้อ 5.  Transmission Control Protocol / Internet Protocol หมายถึงข้อใด
      ก. มาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      ข. มาตรฐานควบคุมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
      ค. มาตรฐานให้บริการผ่านตัวนำสัญญาณความเร็วสูง
      ง. มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ข้อ 6.  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เรียกว่าอะไร
      ก. Internet Supervision Provider
      ข. Internet Supplied Provider
      ค. Internet Service Provider
      ง. Internet Support Provider


ข้อ 7.  การเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าสู่อินเทอร์เน็ต มักเชื่อมต่อผ่านหน่วยงานใด
      ก. ISDN
      ข. ISSN
      ค. ISP
      ง. IPS


ข้อ 8.  ข้อใดคือรูปแบบเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
      ก. การสื่อสารด้วยดาวเทียม
      ข. สำนักงานอัตโนมัติ
      ค. อินเทอร์เน็ต
      ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 9.  ปัจจุบันมาตรฐานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีชื่อเรียกว่าอะไร
      ก. HTTP
      ข. UUNET
      ค. TCP/IP
      ง. UNIX


ข้อ 10.  ในประเทศไทยมีการใช้บริการใดในอินเตอร์เน็ตเป็นบริการแรก 
     ก. บริการ World Wide Web
     ข. สนทนาผ่านเครือข่าย
     ค. บริการโอนย้ายข้อมูล
     ง. รับ-ส่ง E-mail
กลับหน้าเมนู