แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       ข้อใดหมายถึง  หน้าแรกของเว็บ

   ก. เว็บ
   ข. โฮมเพจ
   ค. URL
   ง. โดเมนเนม


ข้อ 2.
       URL  หมายถึงอะไร

   ก. โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บ
   ข. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ
   ค. การหาที่อยู่ของเว็บ
   ง. บริการบนอินเตอร์เน็ต


ข้อ 3.
       Web Browser  หมายถึงอะไร

   ก. โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บ
   ข. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ
   ค. การหาที่อยู่ของเว็บ
   ง. บริการบนอินเตอร์เน็ต


ข้อ 4.
       การโอนย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายควรใช่บริการใด

   ก. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   ข. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   ค. บริการ FTP
   ง. โปรแกรมดาวน์โหลด


ข้อ 5.
       การส่งข้อความหรือข้อมูลขนาดเล็กควรใช่บริการใด

   ก. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   ข. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   ค. บริการ FTP
   ง. โปรแกรมดาวน์โหลด


ข้อ 6.
       ระบบ Database SERVER  หมายถึงข้อใด

   ก. คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร
   ข. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
   ค. ระบบเฉพาะเจาะจงชนิดหนึ่ง ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล
   ง. องค์ประกอบหลักที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้สมบูรณ์


ข้อ 7.
       Switch Hub  คืออะไร

   ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และแยกสายสัญญาณ
   ข. อุปกรณ์เชื่อมต่อในจุดศูนย์กลาง
   ค. การอัพเดทข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
   ง. อุปกรณ์ทวนสัญญาณ


ข้อ 8.
       Router  คืออะไร

   ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และแยกสายสัญญาณ
   ข. อุปกรณ์เชื่อมต่อในจุดศูนย์กลาง กำหนดสิทธิ์บริหารช่องทางการสื่อสาร
   ค. การอัพเดทข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
   ง. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่กระจายออกไปให้ทั่วถึง


ข้อ 9.
       อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลคือข้อใด

   ก. การ์ดแลน
   ข. โมเด็ม
   ค. ฮับ
   ง. Router


ข้อ 10.
       ข้อใดคือการอ้างอิงตำแหน่งในอินเทอร์เน็ตแบบ IP Address

   ก. SUCCESSMEDIA.COM
   ข. anusorn1996@gmail.com
   ค. 172.16.1.94
   ง. ftp.boy50.com
กลับหน้าเมนู