แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       ข้อใดคือ  ชื่อเรียกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

   ก. TCP/IP
   ข. Dial-Up
   ค. ADSL
   ง. ISP


ข้อ 2.
       ข้อใดคือ  โปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   ก. TCP/IP
   ข. Dial-Up
   ค. ADSL
   ง. ISP


ข้อ 3.
       ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมหรือบริการที่ใช้กับอินเทอร์เน็ต

   ก. Hotmail
   ข. Windows Messenger
   ค. Fire Fox
   ง. Microsoft Excel


ข้อ 4.
       ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

   ก. Router
   ข. Modem
   ค. TCP/IP
   ง. ISP


ข้อ 5.
       ข้อใดคือหัวข้อต่อสายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

   ก. Router
   ข. Modem
   ค. TCP/IP
   ง. RJ-45


ข้อ 6.
       ข้อใดเป็นมาตรฐาน การเชื่อมต่อ Wireless

   ก. 54 / 128 Mb
   ข. Cat 5
   ค. 192.168.2.1
   ง. IEEE 802.11


ข้อ 7.
       ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ในบ้านเป็นระบบใด

   ก. ระบบ LAN ไร้สาย
   ข. ระบบ ADSL
   ค. ระบบ GPRS
   ง. ระบบ GPS


ข้อ 8.
       Topology ที่เป็น 10baseT  ใช้การเชื่อมต่อแบบ

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. TREE


ข้อ 9.
       ทิศทางการสื่อสารข้อมูลที่สามารถส่งได้ทั่งไปและกลับพร้อมกันคือข้อใด

   ก. Full Duplex
   ข. Half DuPlex
   ค. Simplex
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 10.
       สื่อสัญญาณชนิดใดที่มีราคาถูกที่สุด

   ก. UTP
   ข. Coaxial
   ค. Fiber Optic
   ง. ถูกทุกข้อ
กลับหน้าเมนู