แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       สื่อสัญญาณชนิดใดที่เกิดการรบกวนจากสภาพภูมิอากาศแล้วมีผลกระทบมากที่สุด

   ก. UTP
   ข. Coaxial
   ค. Fiber Optic
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 2.
       ใครเป็นคนสร้างมาตรฐาน OSI Model ขึ้นมา

   ก. IEEE
   ข. RFC
   ค. ISO
   ง. CCITT


ข้อ 3.
       เครือข่ายแบบใดใช้สาย Coaxial

   ก. BUS
   ข. STAR
   ค. RING
   ง. Mesh


ข้อ 4.
       บลูธูท (Bluetooth) จัดเป็นเทคโนโลยีใช้ในเครือข่ายแบบใด

   ก. LAN
   ข. MAN
   ค. WAN
   ง. PAN


ข้อ 5.
       OSI มีกี่ Layer

   ก.  5  Layer
   ข.  6  Layer
   ค.  7  Layer
   ง.  8  Layer


ข้อ 6.
       ตามขนาดของระบบ LAN แบ่งเป็นกี่แบบ

   ก.  1  แบบ
   ข.  2  แบบ
   ค.  3  แบบ
   ง.  4  แบบ


ข้อ 7.
       ลักษณะการทำงาน แบ่งเป็น

   ก. peer-to-peer และ client-server
   ข. peer-to-peer
   ค. client-server
   ง. baseband


ข้อ 8.
       LAN แบ่งลักษณะการทำงานได้เป็นกี่ประเภท

   ก.  1  ประเภท
   ข.  2  ประเภท
   ค.  3  ประเภท
   ง.  4  ประเภท


ข้อ 9.
       การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีกี่แบบ

   ก.  1  แบบ
   ข.  2  แบบ
   ค.  3  แบบ
   ง.  4  แบบ


ข้อ 10.
       ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งลักษณะของตัวกลาง กี่แบบ

   ก.  2  แบบ
   ข.  3  แบบ
   ค.  4  แบบ
   ง.  5  แบบ
กลับหน้าเมนู