แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       ตามขนาดของระบบ LAN แบ่งเป็นกี่แบบ

   ก.  1  แบบ
   ข.  2  แบบ
   ค.  3  แบบ
   ง.  4  แบบ


ข้อ 2.
       ลักษณะการทำงาน แบ่งเป็นแบบ

   ก. peer-to-peer และ client-server
   ข. peer-to-peer
   ค. client-server
   ง. baseband


ข้อ 3.
       LAN  แบ่งลักษณะการทำงานได้เป็นกี่ประเภท

   ก.  1  แบบ
   ข.  2  แบบ
   ค.  3  แบบ
   ง.  4  แบบ


ข้อ 4.
       การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีกี่แบบ

   ก.  1  แบบ
   ข.  2  แบบ
   ค.  3  แบบ
   ง.  4  แบบ


ข้อ 5.
       ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งลักษณะของตัวกลาง กี่แบบ

   ก.  2  แบบ
   ข.  3  แบบ
   ค.  4  แบบ
   ง.  5  แบบ


ข้อ 6.
       ข้อใดเป็นวิธีการกำหนดให้มีการส่งและรับข้อมูลด้วยอัตราคงที่

   ก. AAL1
   ข. AAL2
   ค. AAL3 / 4
   ง. AAL5


ข้อ 7.
       เครือข่ายอย่างง่ายที่สุดของ ATM  ประกอบด้วยชิ้นส่วนเครือข่ายอะไรบ้าง

   ก. ATM Switch
   ข. ATM end point
   ค. ถูกเฉพาะข้อ ก.
   ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.


ข้อ 8.
       เครือข่าย ATM ใช้อะไรเป็นมาตรฐาน

   ก. สัญญาณคลื่นวิทยุ
   ข. คลื่นไฟฟ้า
   ค. โปรโตคอล
   ง. สัญญาณคลื่นแม่เหล็ก


ข้อ 9.
       ระบบเครือข่าย ATM เป็นระบบแบบใด

   ก. ระบบไร้สาย
   ข. ระบบเคลื่อนที่
   ค. ระบบเปิด ปิด
   ง. ระบบแบบสวิตซ์


ข้อ 10.
       HEC (Header Error Check)  ทำหน้าที่อะไร

   ก. สำรวจข้อมูล
   ข. จัดเก็บข้อมูล
   ค. ตรวจสอบข้อมูล
   ง. จัดส่งข้อมูล
กลับหน้าเมนู