แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด

   ก. เครือข่าย MAN
   ข. เครือข่าย WAN
   ค. เครือข่าย LAN
   ง. ทุกๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ


ข้อ 2.
       ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser

   ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลายๆ โปรแกรม
   ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน  และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม


ข้อ 3.
       ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing

   ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลายๆ โปรแกรม
   ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม


ข้อ 4.
       เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร

   ก. เครือข่าย MAN
   ข. เครือข่าย WAN
   ค. เครือข่าย LAN
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 5.
       คำถาม

   ก. เครือข่าย MAN
   ข. เครือข่าย WAN
   ค. เครือข่าย LAN
   ง. เครือข่าย SAN


ข้อ 6.
       จากคำตอบข้อที่ 5  ข้อจำกัดของเครือข่ายประเภทนี้คือข้อใด

   ก. ความเร็วต่ำ
   ข. เชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัด
   ค. เชื่อมต่อในระยะทางที่จำกัด
   ง. เชื่อมต่อเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน


ข้อ 7.
       ข้อใดหมายถึง  โปรโตคอล

   ก. รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
   ข. มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ค. ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
   ง. คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802


ข้อ 8.
       OSI โมเดล คือข้อใด

   ก. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดรูปแบบการติดต่อเครือข่าย
   ข. มาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด
   ค. วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายวิธีหนึ่ง
   ง. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่าย


ข้อ 9.
       ข้อใดกล่าวถึง IEEE ได้ถูกต้องที่สุด

   ก. เป็นสถาบันกำหนดมาตรฐานของโปรโตคอล ที่ใช้เชื่อมต่อ LAN
   ข. วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ค. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ง. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดระดับของเครือข่าย


ข้อ 10.
       สิ่งใดในเครือข่ายที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

   ก. File Sever
   ข. Network Interface Card
   ค. Printer
   ง. Application
กลับหน้าเมนู