แบบทดสอบ ฮาร์แวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
จำนวน 20 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
 ข้อใดถูกต้อง

   ก. Input - Output - Process
   ข. Input - Process - Output
   ค. Output - Process - Input
   ง. Output - Input - Process


ข้อ 2.
 ถ้าต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องผ่านอุปกรณ์อะไร

   ก. เม้าส์
   ข. แป้นพิมพ์
   ค. จอภาพ
   ง. ข้อ ก และ ข


ข้อ 3.
 จุดที่กะพริบอยู่บนจอภาพเรียกว่าอะไร

   ก. แป้นพิมพ์
   ข. จอภาพ
   ค. เคอร์เซอร์
   ง. เมนู


ข้อ 4.
 ถ้าต้องการพิมพ์ตัวเลขจะต้องกดปุ่มใดก่อน

   ก. Insert
   ข. Ctrl
   ค. NumLock
   ง. Backspace


ข้อ 5.
 ผู้ที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมให้คนอื่นใช้เรียกว่าอะไร

   ก. User
   ข. Programmer
   ค. System Analysis
   ง. System Manager


ข้อ 6.
 ปุ่ม BACKSPACE ทำหน้าที่อะไร

   ก. เพิ่มข้อความบนจอภาพ
   ข. ใช้ลบตัวอักษรทางซ้ายมือของเคอร์เซอร์
   ค. ใช้ลบตัวอักษรทางขวามือของเคอร์เซอร์
   ง. ใช้พิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่


ข้อ 7.
 สแกนเนอร์ทำหน้าที่อะไร

   ก. นำเข้าข้อมูล
   ข. แสดงผลข้อมูล
   ค. ประมวลผลข้อมูล
   ง. นำเข้าและแสดงผลข้อมูล


ข้อ 8.
 เครื่องพิมพ์มีหน้าที่อะไร

   ก. นำเข้าข้อมูล
   ข. ประมวลผลข้อมูล
   ค. แสดงผลข้อมูล
   ง. นำเข้าและแสดงผลข้อมูล


ข้อ 9.
 คีย์บอร์ดทำหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไร

   ก. เครื่องนับเงิน
   ข. เครื่องคิดเลข
   ค. เครื่องคำนวณ
   ง. เครื่องพิมพ์ดีด


ข้อ 10.
 การดูว่าเครื่องพิมพ์มีความเร็วมากหรือน้อย ดูได้อย่างไร

   ก. จำนวนหน้าต่อนาที
   ข. จำนวนหน้าต่อชั่วโมง
   ค. จำนวนหน้าต่อวินาที
   ง. ขนาดของหน้ากระดาษที่พิมพ์


ข้อ 11.
 ประโยชน์ของเมาส์ปุ่มขวาคืออะไร

   ก. เปิดเมนูลัด
   ข. ขยายหน้าต่าง
   ค. ย้ายไฟล์
   ง. ลบไฟล์


ข้อ 12.
 ข้อใดเป็นการใช้เมาส์ อย่างผิดวิธี

   ก. มีแผ่นรองเมาส์เสมอ
   ข. ทำความสะอาดบ่อยๆ
   ค. เปลี่ยนเม้าส์บ่อยๆ
   ง. ซื้อเมาส์ที่เหมาะสมมาใช้งาน


ข้อ 13.
 อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่อะไร

  
   ก. ประมวลผลข้อมูล
   ข. อ่านข้อมูลจากซีดีรอม
   ค. จำข้อมูลไว้ชั่วคราว
   ง. อ่านข้อมูลจากดิสเกตต์


ข้อ 14.
 หน่วยความจำ RAM หมายถึงอะไร

   ก. หน่วยความจำถาวร
   ข. หน่วยความจำชั่วคราว
   ค. หน่วยความจำขนาดเล็ก
   ง. หน่วยความจำขนาดใหญ่


ข้อ 15.
 หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

   ก. หน่วยความจำถาวร
   ข. หน่วยความจำชั่วคราว
   ค. ไมโครโปรเซสเซอร์
   ง. อิเล็กทรอนิกส์คอนดักเตอร์


ข้อ 16.
 ข้อใดเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบ

   ก. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
   ข. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
   ค. เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์
   ง. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์


ข้อ 17.
 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนใดจัดเป็นสมองของเครื่อง

   ก. Monitor
   ข. CPU
   ค. RAM
   ง. Harddisk


ข้อ 18.
 ข้อใดไม่ใช้ประเภทของโมเด็ม

   ก. โมเด็มชนิดกระเป๋า
   ข. โมเด็ม Laptop
   ค. โมเด็มติดตั้งภายนอก
   ง. โมเด็ม PCMCLA


ข้อ 19.
 ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของ CD-ROM   และ DVD

   ก. สามารถบรรจุข้อมูลได้มาก
   ข. อ่านข้อมูลได้รวดเร็ว
   ค. สามารถลบข้อมูลได้ง่าย
   ง. พกพาและนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้


ข้อ 20.
 หน่วยอุปกรณ์ข้อใดที่ไม่มีติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เครื่องยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

   ก. หน่วยประมวลผล
   ข. หน่วยความจำ
   ค. หน่วยแสดงผล
   ง. หน่วยติดต่อสื่อสาร
[ กลับหน้าเมนู ]