แบบทดสอบ ฮาร์แวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
จำนวน 20 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
 ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์

   ก. โมเด็ม
   ข. จอภาพ
   ค. แป้นพิมพ์
   ง. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์


ข้อ 2.
 อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์

   ก. ลำโพง
   ข. แป้นพิมพ์
   ค. สแกนเนอร์
   ง. จอภาพแบบสัมผัส


ข้อ 3.
 ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด

   ก. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
   ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
   ค. กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
   ง. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน


ข้อ 4.
 ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด

   ก. AMD
   ข. Celeron
   ค. Pentium
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 5.
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกข้อมูลจากโรงงานผลิตคือข้อใด

   ก. หน่วยรับข้อมูล
   ข. อุปกรณ์แสดงผล
   ค. หน่วยความจำหลัก
   ง. หน่วยประมวลผลกลาง


ข้อ 6.
 อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทร็ก (Track)

   ก. รอม
   ข. แรม
   ค. การ์ดจอ
   ง. คอมแพคดิสก์


ข้อ 7.
 จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร

   ก. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
   ข. อุปกรณ์แสดงผลประเภทเสียง
   ค. อุปกรณ์แสดงผลที่แป้นพิมพ์
   ง. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว


ข้อ 8.
 หน่วยความจำในข้อใดบันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้

   ก. หน่วยความจำรอม
   ข. หน่วยความจำแรม
   ค. หน่วยความจำซีมอส
   ง. หน่วยความจำชั่วคราว


ข้อ 9.
 หน่วยความจุกิกกะไบต์มีความจุโดยประมาณเท่าไร

   ก. หนึ่งพันไบต์
   ข. หนึ่งล้านไบต์
   ค. หนึ่งพันล้านไบต์
   ง. หนึ่งล้านล้านไบต์


ข้อ 10.
 Random Access Memory เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใด

   ก. ประมวลผลข้อมูล
   ข. เก็บข้อมูลและโปรแกรม
   ค. แสดงผลข้อมูลที่เป็นภาพ
   ง. รับข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว


ข้อ 11.
 หน่วยข้อมูลและตรรกะอยู่ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์

   ก. หน่วยรับข้อมูล
   ข. หน่วยความจำหลัก
   ค. หน่วยความจำสำรอง
   ง. หน่วยประมวลผลกลาง


ข้อ 12.
 อุปกรณ์เก็บข้อมูลในข้อใดอ่านด้วยเครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM Drive)

   ก. รอม
   ข. ฮาร์ดดิสก์
   ค. คอมแพคดิสก์
   ง. แผ่นฟล็อปปีดิสก์


ข้อ 13.
 ข้อใดเป็นเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ

   ก. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
   ข. เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล
   ค. เครื่องพิมพ์แผ่นซีดีรอม
   ง. เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix)


ข้อ 14.
 ข้อใดเป็นการแสดงผลจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

   ก. การพิมพ์รายงาน
   ข. การดาวน์โหลดรูปภาพ
   ค. เสียงเพลงจากคอมแพคดิสก์
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 15.
 ROM เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบใด

   ก. ข้อมูลจากการพิมพ์รายงาน
   ข. บันทึกรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล
   ค. บันทึกข้อมูลและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 16.
 เครื่องฉายแอลซีดีเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือไม่อย่างไร

   ก. เป็น ใช้สำหรับนำเสนองาน
   ข. ไม่เป็น เพราะใช้เป็นอุปกรณ์เสริม
   ค. ไม่เป็น เพราะใช้สำหรับชมภาพยนตร์
   ง. เป็น  ใช้เป็นส่วนแสดงผลประเภทเสียง


ข้อ 17.
 อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในข้อใดมีขนาดความจุน้อยและมากที่สุด

   ก. ฮาร์ดดิสก์และดีวีดี
   ข. แผ่นฟล็อปปีดิสก์และดีวีดี
   ค. ฮาร์ดดิสก์และคอมแพคดิสก์
   ง. แผ่นฟล็อปปีดิสก์และคอมแพคดิสก์


ข้อ 18.
 เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร

   ก. ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
   ข. รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
   ค. ควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์บนจอภาพ
   ง. ข้อ ก และ ค ถูก


ข้อ 19.
 เครื่องพิมพ์แบบกระทบเหมาะจะใช้พิมพ์งานลักษณะใด

   ก. ใบส่งของ รูปภาพคน
   ข. ตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน
   ค. ภาพวาดลายเส้น รูปภาพสัตว์เลี้ยง
   ง. รูปภาพสัตว์เลี้ยง ตั๋วเครื่องบิน ใบส่งของ


ข้อ 20.
 ข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

   ก. โมเด็ม เครื่องพิมพ์ เมาส์
   ข. สแกนเนอร์ เมาส์ โปรแกรม
   ค. ชุดคำสั่ง แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
   ง. โปรแกรม Paint จอภาพแอลซีดี เมาส์
[ กลับหน้าเมนู ]