แบบทดสอบ ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
  ข้อใดหมายถึง ฮาร์ดแวร์

   ก. บุคคลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
   ข. รายละเอียดต่างๆ ที่ป้อนให้กับคอมพิวเตอร์
   ค. ตัวเครื่องและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จับต้องได้
   ง. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์


ข้อ 2.
 ข้อใดหมายถึง  ซอฟต์แวร์

   ก. บุคคลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
   ข. รายละเอียดต่างๆ ที่ป้อนให้กับคอมพิวเตอร์
   ค. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์
   ง. ตัวเครื่องและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จับต้องได้


ข้อ 3.
 โปรแกรมระบบปฏิบัติการในยุคแรกๆ ของเครื่อง PC ได้แก่

   ก. ดอส
   ข. วินโดวส์
   ค. ลีนุกส์
   ง. ยูนิกซ์


ข้อ 4.
 ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่อง  เราเรียกว่าอย่างไร

   ก. ตัวแปลภาษา
   ข. ซอฟต์แวร์ระบบ
   ค. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
   ง. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน


ข้อ 5.
 ซอฟต์แวร์ตัวใด  ต่างจากพวก

   ก. Facebook
   ข. MSN
   ค. Hi5
   ง. PowerPoint


ข้อ 6.
 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

   ก. คอมพิวเตอร์จะอ่านข้อมูลในระบบดิจิตอล
   ข. คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลในระบบอนาล็อก
   ค. โปรแกรมแปลภาษาจะแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง
   ง. ภาษาปาสคาล และภาษาซี เป็นภาษาระดับสูง


ข้อ 7.
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้พิมพ์งานเอกสาร  คือโปรแกรมใด

   ก. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
   ข. โปรแกรม Microsoft Word
   ค. โปรแกรม Microsoft Excel
   ง. โปรแกรม Microsoft Access


ข้อ 8.
 หน่วยความจำที่เก็บไฟล์ชั่วคราวขณะทำงาน ได้แก่สิ่งใด

   ก. รอม
   ข. ฮาร์ดดิสก์
   ค. แผ่นดิสก์
   ง. แรม


ข้อ 9.
 หน่วยความจำที่ไม่สามารถเพิ่มเติมความจำได้อีก

   ก. รอม
   ข. แรม
   ค. ฮาร์ดดิสก์
   ง. แฟรชไดรว์


ข้อ 10.
 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

   ก. ฮาร์ดดิสก์
   ข. แผ่นดิสก์
   ค. แฟลชไดวร์
   ง. แผ่นซีดี
กลับหน้าเมนู