ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  จำนวน 20 ข้อ
คำสั่ง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อ 1.
อุปกรณ์ในข้อใดที่เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์

    ก. CPU
    ข. RAM
    ค. ROM
    ง. HardDisk


ข้อ 2.
ข้อดีของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับเมนบอร์ด (Onboard) คือข้อใด

    ก. การรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า
    ข. ราคาอุปกรณ์และเมนบอร์ดจะถูกกว่า
    ค. การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากกว่
    ง. การประกอบคอมพิวเตอร์จะง่ายกว่า


ข้อ 3.
BIOS คืออุปกรณ์ในรูป มีหน้าที่ทำอะไร

      
    ก. เก็บข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์
    ข. เก็บข้อมูลจากที่โรงงานผลิต
    ค. เก็บข้อมูลชนิดที่เป็นรูปภาพ
    ง. เก็บข้อมูลที่เป็นเสียง


ข้อ 4.
ขั้วต่อด้านหลังเครื่อง ขั้วต่อคู่ใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด

    ก. ขั้วต่อเครื่องพิมพ์ กับขั้วต่อจอภาพ
    ข. ขั้วต่อ USB กับขั้วต่ออนุกรม
    ค. ขั้วต่อแป้นพิมพ์ กับขั้วต่อจอภาพ
    ง. ขั้วต่อแป้นพิมพ์ กับขั้วต่อเม้าส์


ข้อ 5.
"จะคอยทำงานร่วมกับซีพียูตลอดเวลา  โดยทำหน้าที่เหมือนสมุดจดบันทึกเล่มใหญ่"  ที่กล่าวมา  หมายถึงอุปกรณ์ในข้อใด

    ก. หน่วยความจำสำรอง
    ข. หน่วยความจำชั่วคราว
    ค. หน่วยความจำถาวร
    ง. หน่วยความจำภายนอก


ข้อ 6.
ข้อใดคือหน้าที่สำคัญที่สุดของเพาเวอร์ซัพพลาย

      
    ก. ระบายความร้อนให้คอมพิวเตอร์
    ข. ทำให้กระแสไฟฟ้าเดินเรียบ  ไม่มีการกระชากของกระแสไฟฟ้า
    ค. แปลงไฟฟ้าตามบ้านเรือนให้เป็นกระแสตรง
    ง. ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับซีพียู


ข้อ 7.
ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล  จัดอยู่ในประเภทใด

      
    ก. หน่วยความจำชั่วคราว
    ข. หน่วยความจำถาวร
    ค. หน่วยความจำหลัก
    ง. หน่วยความจำรอง


ข้อ 8.
การแพร่กระจายของไวรัส หนอน โทรจัน  เกิดขึ้นจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด

      
    ก. การใช้ฮาร์ดดิสก์
    ข. การใช้แฮนดี้ไดรว์
    ค. การใช้อินเทอร์เน็ต
    ง. การใช้โปรแกรมที่ผิดกฎหมาย


ข้อ 9.
เพราะเหตุใดแฟลชไดรว์หรือแฮนดี้ไดรว์จึงได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

      
    ก. ความสะดวกในการใช้ และราคาถูก
    ข. เก็บข้อมูลได้มากกว่าฮาร์ดดิสก์
    ค. ข้อมูลจะปลอดภัย
    ง. รูปแบบทันสมัย และใช้ฟังเพลงได้


ข้อ 10.
ข้อความในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

    ก. CD-ROM บันทึกข้อมูลได้มากกว่า DVD-ROM
    ข. CD-ROM บันทึกข้อมูลได้หลายรูปแบบมากกว่า DVD-ROM
    ค. DVD-ROM บันทึกข้อมูลได้มากกว่า CD-ROM
    ง. DVD-ROM บันทึกข้อมูลได้หลายรูปแบบมากกว่า CD-ROM


ข้อ 11.
หน้าที่สำคัญที่สุดของการ์ดจอ (VGA Card)  คือข้อใด

      
    ก. ทำให้ภาพปรากฎบนจอภาพ
    ข. ทำให้ภาพและเสียงปรากฎไปพร้อมๆ กัน
    ค. ทำให้ภาพมีสีสันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด
    ง. ทำให้เห็นภาพที่เป็นภาพยนตร์ได้ชัดเจน


ข้อ 12.
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการ์ดจอ (VGA Card)

    ก. การ์ดจอที่มีราคาแพงๆ  จะทำให้คุณภาพของภาพดีด้วยเสมอ
    ข. การ์ดจอทุกยี่ห้อจะถูกติดตั้งมาบนเมนบอร์ดแล้ว
    ค. ผู้ที่ชอบเล่นเกม (Gamer)  จะชอบติดตั้งการ์ดจอคุณภาพดีเสมอ
    ง. การ์ดจอจะติดตั้งบนสล๊อตแบบ PCI


ข้อ 13.
พอร์ตที่ใช้เสียบแป้นพิมพ์กับเม้าส์มีลักษณะเป็นอย่างไร

    ก. มีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของอุปกรณ์
    ข. มีลักษณะเหมือนกัน  เพราะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเหมือนกัน
    ค. มีลักษณะเหมือนกัน  แต่มีสีแตกต่างกัน
    ง. มีลักษณะต่างกัน แต่มีสีเดียวกัน คือสีม่วง


ข้อ 14.
แป้น Function Key (F1-F12) บนแป้นพิมพ์  มีหน้าที่อะไร

      
    ก. เป็นแป้นที่ใช้เป็นคำสั่งสั่งงานบ่อยๆ 
    ข. เป็นแป้นที่พิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฎอยู่
    ค. เป็นแป้นที่ให้ความสะอวดในการเล่นเกม
    ง. เป็นแป้นที่ใช้ในการคำนวณตัวเลข>

ข้อ 15.
เม้าส์แสง (Optical Mouse)  ใช้หลักการในข้อใดทำงาน

      
    ก. ใช้แสงสะท้อนในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่
    ข. ใช้การเคลื่อนไหวกำหนดทิศทาง  ส่วนแสงนั้นเพื่อความสวยงาม
    ค. ใช้สัญญาณวิทยุในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่
    ง. ใช้แสงเลเซอร์ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่


ข้อ 16.
ข้อใดคือหน้าที่สำคัญที่สุดของโมเด็ม

    ก. เชื่อมสัญญาณในระบบอินเทอร์เน็ต
    ข. แสดงตัวตนของคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าสู่ระบบอินเทอ์เน็ต
    ค. เปลี่ยนรูปแบบระหว่างสัญญาณดิจิตอลกับสัญญาเสียง
    ง. ติดต่อกับหน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต


ข้อ 17.
ปัจจุบันการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์จะเป็นพอร์ตแบบใด

    ก. พอร์ตแบบอนุกรม
    ข. พอร์ตแบบขนาน
    ค. พอร์ตแบบ USB
    ง. พอร์ตแบบ PS/2


ข้อ 18.
ข้อใดคือหน้าที่สำคัญที่สุดของเครื่องสแกนเนอร์

      
    ก. แปลงรูปภาพให้เป็นไฟล์ตามต้องการ
    ข. แปลงรูปภาพให้เป็นสัญญาณเสียง
    ค. แปลงสัญญาณเสียงให้เป็นรูปภาพ
    ง. แปลงสัญญาณรูปภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


ข้อ 19.
ประโยชน์ของการสแกนรูปภาพด้วยความละเอียดสูงๆ  คือข้อใด

    ก. ใช้เวลาในการสแกนน้อยลง
    ข. ทำให้ภาพชัดเจนมากขึ้น
    ค. เมื่อขยายภาพจะไม่ทำให้ภาพแตกพร่า
    ง. สีสันของภาพจะสดใสยิ่งขึ้น


ข้อ 20.
ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่  ใช้เครื่องสแกนเนอร์ทำหน้าที่ใด

    ก. อ่านรหัสแท่งของสินค้าที่เราซื้อ
    ข. ตรวจสอบคนที่เข้าออกห้าง
    ค. รับ-ส่งบัตรจอดรถยนต์
    ง. ตรวจสอบธนบัตรปลอม[ กลับหน้าเมนู ]